ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE


Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności serwisu www.zpo-boronow.pl

  Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zpo-boronow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.zpo-boronow.pl. 

  Data publikacji strony internetowej: 30.04.2020.
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.11.2020. 

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

  Oświadczenie sporządzono dnia 31.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w kwestiach informatycznych jest Dominika Borowska e-mail: dominika.bor@gmail.com. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 • Dostępność architektoniczna
  Budynek Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej mieści się przy ul. Poznańskiej 2, 42-283 Boronów.
  Do budynku prowadzi trzy wejścia usytuowane od ulic: Poznańskiej, Częstochowskiej i od strony boiska Orlik. Budynek jest 2 piętrowy, na wyższe piętra prowadzą schody, nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy. 
  Sekretariat znajduje się na parterze,naprzeciwko sali gimnastycznej, najbliższe wejście od strony ulicy Częstochowskiej. 
  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 
 • Aplikacje mobilne 
  Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie nie posiada żadnej aplikacji mobilnej.

Adres

42-283 Boronów
ul. Poznańska 2 


Dane kontaktowe

Email: zpo_boronow@op.pl                     
Telefon: +48 34 3539 289
Komórka: +48 606 345 540
Fax: +48 34 3539 289

Godziny pracy

Informujemy, że sekretariat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30.

Mobirise web page creator - See here